[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านเวียงพาน
เมนูหลัก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
e-Learning

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
 
  
ข้อมูลโรงเรียน  
 

 
วิสัยทัศน์ (VISION)
         โรงเรียนบ้านเวียงพาน เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ด้วยหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความหลากหลายและยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีระบบประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่ สู่เป้าหมายการยกระดับสถานศึกษา นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล เป็นห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช โดดเด่นวัฒนธรรมไทยและชาติพันธุ์ บูรณาการทักษะอาชีพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ สู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 
-----------------------------------------------------

พันธกิจ (MISSION)
            1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ทันสมัย สอดแทรกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
            2. บริหารจัดการด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ในยุคดิจิทัล และยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
            3. ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน สอนสร้างสรรค์ เรียนสนุก เป็นห้องเรียนแห่งอนาคต
            4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ      และมาตรฐานครูยุคใหม่
            5. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยและชาติพันธุ์ ดนตรี กีฬา ภาษา
            6. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับเขตพื้นที่เศรษกิจพิเศษชายแดน
            7. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาเซียนศึกษา มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN)
            8. บริหารจัดการโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
            9. บูรณาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกทักษะชีวิต ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


-----------------------------------------------------     
                                                           
เป้าประสงค์(OBJECTIVE)
            1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความหลากหลาย ทันสมัย ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
            2. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้
            3. ครูมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน อย่างสร้างสรรค์
            4. ครูมีทักษะ ความรู้ และความชำนาญ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูยุคใหม่
            5. นักเรียนมีความสามารถโดดเด่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย-ชาติพันธุ์ ดนตรี-กีฬา-ภาษา
            6. นักเรียน มีทักษะ มีภูมิรู้ เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถอยู่ในสังคมแห่งประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
            7. นักเรียนมีคุณลักษณะ และ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
            8. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

-----------------------------------------------------

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
           หลากหลายภาษา มารยาทงาม  เลิศล้ำพหุวัฒนธรรม
 
-----------------------------------------------------

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
            จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีกีฬา และวงโยธวาทิต
 
-----------------------------------------------------

ปรัชญาของสถานศึกษา
          สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ  (ผู้ตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญา)
 
-----------------------------------------------------

คำขวัญของสถานศึกษา
          มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวนำสู่อาเซียน
 


โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053733626
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3