[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านเวียงพาน
เมนูหลัก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
e-Learning

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
  
หลักสูตรสถานศึกษา  
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเวียงพาน

ปีการศึกษา 2563

Download

หลักสูตร IEC
ปี 2563


Download
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ปี 2563

Download
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
ปี2563


Download
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ปี2563


Download
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี 2563


Download
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปี 2563


Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
ปี 2563

Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ปี 2563


Download
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา-พลศึกษา
ปี 2563


Download
รายวิชาประวัติศาสตร์
ปี2563


Download
รายวิชาเพิ่มเติม
การออกแบบเชิงวิศวกรรม
ปี 2563


Download
รายวิชาเพิ่มเติม
งานช่างพื้นฐาน
ปี 2563


Download
รายวิชาเพิ่มเติม
ภาษาจีน
ปี 2563


Download
รายวิชาเพิ่มเติม
ภาษาพม่า
ปี 2563


Download
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
ปี 2563


Download
รายวิชาเพิ่มเติม
อาเซียนศึกษา
ปี 2563


Download
รายวิชาเพิ่มเติม
การออกแบบโปรแกรม
ปี 2563


Download


โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053733626
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3