[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านเวียงพาน
เมนูหลัก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
e-Learning

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
 
  
หลักสูตร 2564  
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเวียงพาน

ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเวียงพาน
ปีการศึกษา 2564

Download

หลักสูตรสถานศึกษา
อนุบาล ปี2564

หลักสูตรสถานศึกษา
อนุบาล(IEC) ปี2564

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม
อนุบาล(IEC) ปี2564
หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ประถม(IEC) ปี2564

หลักสูตรสถานศึกษา
อาเซียน ปี2564


Download
หลักสูตรสถานศึกษา
ง่านช่างฯ ปี2564

หลักสูตรสถานศึกษา
ภาษาจีน ปี2564


Download

หลักสูตรสถานศึกษา
ภาษาพม่า ปี2564


Download
หลักสูตรสถานศึกษา
หน้าที่พลเมือง ปี2564


Download
หลักสูตรสถานศึกษา
การออกแบบโปรแกรม ปี2564


Download
หลักสูตรสถานศึกษา
การออกแบบเชิงวิศวกรรม ปี2564


Download
หลักสูตรฯบูรณาการ 4 กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ปี2564


Download
หลักสูตรฯบูรณาการ 4 กลุ่มสาระ
ภาษาไทย ปี2564


Download
หลักสูตรฯบูรณาการ 4 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ฯ ปี2564


Download
หลักสูตรฯบูรณาการ 4 กลุ่มสาระ
เทคโนโลยี ปี2564


Download
หลักสูตรฯบูรณาการ 4 กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ปี2564


Download
หลักสูตรฯบูรณาการ 4 กลุ่มสาระ
ประวัติศาสตร์ ปี2564


Download
หลักสูตรฯบูรณาการ 4 กลุ่มสาระ
สุขศึกษาพลศึกษา ปี2564


Download
หลักสูตรฯบูรณาการ 4 กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ ปี2564


Download
หลักสูตรฯบูรณาการ 4 กลุ่มสาระ
การงานอาชีพ ปี2564


Download
หลักสูตรฯบูรณาการ 4 กลุ่มสาระ
ศิลปะ ปี2564


Download


โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053733626
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3