[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านเวียงพาน
เมนูหลัก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
e-Learning

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 

  

ชื่อ : นายปุณณวิช เทพสุรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงพาน
อีเมล์ : aaa@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0810000000

ชื่อ : นายจักรพันธ์ ขันอุละ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ (วิชาการมัธยมศึกษา)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเพ็ญศรี ฉัตรวิลาวัณย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ(หัวหน้าห้องเรียน IEC)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมนึก ชัยมินทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานบริหารงานกิจการนักเรียน(ครูประจำชั้น ม.1/3)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพรรณี ติ๊บพรม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าการศึกษาปฐมวัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญเลิศ เตจ๊ะมงคล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นประถมศึกษา 4/1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมบัติ ชัยเรือน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : สอนพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวิโรจน์ สุวรรณฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพวงประภา ออนสา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางธันวธู สีพรมติ่ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป(ครูประจำชั้น ม.3/2)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจิรชญา อินทะจักร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวดาริน จันผา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางรัชนีย์วรรณ์ ตติยนันตกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางรวิสรา ปัญญาพฤกษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางรำภา มะโนเพียว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางทิพย์สุคนธ์ ศิริแสน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจรัล พรมปัญญา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางณัชธิยา คำบุญเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุพัตรา บุตร์มี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายณัฐพงษ์ อวดห้าว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : บริหารงานวิชาการ
12 : บริหารงานบุคคล
13 : บริหารงานกิจการนักเรียน
14 : งานแผนงานและงบประมาณ
15 : บริหารงานทั่วไป
16 : ฝ่ายปกครอง
17 : ฝ่ายอาคารสถานที่
18 : ครูห้องเรียนพิเศษ (IEC)
19 : ครูระดับปฐมวัย
20 : ครูระดับชั้นประถมศึกษา 1-3
21 : ครูระดับชั้นประถมศึกษา 4-6
22 : ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3
24 : ห้องเรียนคู่ขนาน
25 : ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
26 : คณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาประเภท (Buffer School)
โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053733626
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3