[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านเวียงพาน
เมนูหลัก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
e-Learning

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
 

  

ชื่อ : นายปุณณวิช เทพสุรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงพาน
อีเมล์ : wps2554@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0823921028

ชื่อ : นายจักรพันธ์ ขันอุละ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ (วิชาการมัธยมศึกษา)
อีเมล์ : Torlenge@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0882527019

ชื่อ : นางเพ็ญศรี ฉัตรวิลาวัณย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ(หัวหน้าห้องเรียน IEC)
อีเมล์ : phensri.cha@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0903213798

ชื่อ : นายสมนึก ชัยมินทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานบริหารงานกิจการนักเรียน(ครูประจำชั้น ม.1/2)
อีเมล์ : Somnuk2508@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0853266436

ชื่อ : นางพรรณี ติ๊บพรม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าการศึกษาปฐมวัย (ครูประจำชั้นอนุบาล 1)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0835771667

ชื่อ : นายบุญเลิศ เตจ๊ะมงคล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นประถมศึกษา 4/1
อีเมล์ : Boonlert_04@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0877869405

ชื่อ : นายสมบัติ ชัยเรือน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0612976125

ชื่อ : นายวิโรจน์ สุวรรณฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Suwannarit.Wirot@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0819509258

ชื่อ : นางพวงประภา ออนสา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0898500519

ชื่อ : นางธันวธู สีพรมติ่ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป(ครูประจำชั้น ม.3/3)
อีเมล์ : seepromting@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0894297074

ชื่อ : นางสาวจิรชญา อินทะจักร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : jirachaya.jira@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0869115309

ชื่อ : นางสาวดาริน จันผา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : darin2369@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0808522369

ชื่อ : นางรัชนีย์วรรณ์ ตติยนันตกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
อีเมล์ : khun1413@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0987498280

ชื่อ : นางรวิสรา ปัญญาพฤกษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : amphai2511@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0931399224

ชื่อ : นางรำภา มะโนเพียว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
อีเมล์ : Rumpamanopeaw@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0918470679

ชื่อ : นางทิพย์สุคนธ์ ศิริแสน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : thipsukhonchuchai@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0827608125

ชื่อ : นายจรัล พรมปัญญา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : pprompunya@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0844899484

ชื่อ : นางณัชธิยา คำบุญเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : pdpd051213@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0864373340

ชื่อ : นางสาวสุพัตรา บุตร์มี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : 628914012@crru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0850403064

ชื่อ : นายณัฐพงษ์ อวดห้าว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : nutthapong577@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0643569485
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : บริหารงานวิชาการ
12 : บริหารงานบุคคล
13 : บริหารงานกิจการนักเรียน
14 : งานแผนงานและงบประมาณ
15 : บริหารงานทั่วไป
16 : ฝ่ายปกครอง
17 : ฝ่ายอาคารสถานที่
18 : ครูห้องเรียนพิเศษ (IEC)
19 : ครูระดับปฐมวัย
20 : ครูระดับชั้นประถมศึกษา 1-3
21 : ครูระดับชั้นประถมศึกษา 4-6
22 : ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3
24 : ห้องเรียนคู่ขนาน
25 : ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
26 : คณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาประเภท (Buffer School)
โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053733626
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3