[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านเวียงพาน
เมนูหลัก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
e-Learning

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
 
แผนผังหน่วยงาน
บริหารงานบุคคล
Click ดูประวัติ
นายปุณณวิช เทพสุรินทร์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงพาน
Click ดูประวัติ
นางพิมพ์ปวี มาลัย
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายวงศ์ไทย บุดดี
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวศรัณยา สายบัว
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางเพ็ญศรี ฉัตรวิลาวัณย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ(หัวหน้าห้องเรียน IEC)
Click ดูประวัติ
นายสมนึก ชัยมินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงานกิจการนักเรียน(ครูประจำชั้น ม.1/2)
Click ดูประวัติ
นางพรรณี ติ๊บพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าการศึกษาปฐมวัย (ครูประจำชั้นอนุบาล 1)
Click ดูประวัติ
นายจักรพันธ์ ขันอุละ
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ (วิชาการมัธยมศึกษา)
Click ดูประวัติ
นายบุญเลิศ เตจ๊ะมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษา 4/1
Click ดูประวัติ
นางธันวธู สีพรมติ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป(ครูประจำชั้น ม.3/3)
Click ดูประวัติ
นางสาวชลวรีย์ กันทะวงศ์วาร
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : บริหารงานวิชาการ
12 : บริหารงานบุคคล
13 : บริหารงานกิจการนักเรียน
14 : งานแผนงานและงบประมาณ
15 : บริหารงานทั่วไป
16 : ฝ่ายปกครอง
17 : ฝ่ายอาคารสถานที่
18 : ครูห้องเรียนพิเศษ (IEC)
19 : ครูระดับปฐมวัย
20 : ครูระดับชั้นประถมศึกษา 1-3
21 : ครูระดับชั้นประถมศึกษา 4-6
22 : ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3
24 : ห้องเรียนคู่ขนาน
25 : ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
26 : คณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาประเภท (Buffer School)
โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053733626
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3