[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านเวียงพาน
เมนูหลัก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
e-Learning

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
 
แผนผังหน่วยงาน
งานแผนงานและงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางเพ็ญศรี ฉัตรวิลาวัณย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ(หัวหน้าห้องเรียน IEC)
Click ดูประวัติ
นางพรรณี ติ๊บพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าการศึกษาปฐมวัย (ครูประจำชั้นอนุบาล 1)
Click ดูประวัติ
นางพวงประภา ออนสา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
Click ดูประวัติ
นางรัชนีย์วรรณ์ ตติยนันตกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
Click ดูประวัติ
นางสาวชนัญธิดา มณีสาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1 (IEC)
Click ดูประวัติ
นางรำภา มะโนเพียว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
Click ดูประวัติ
นางณัชธิยา คำบุญเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพัตรา บุตร์มี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
Click ดูประวัติ
นายจรัล พรมปัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
Click ดูประวัติ
นางสาวมณฑิรา โมนสุโทน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1 (IEC)
Click ดูประวัติ
นางสาวพนิดา ก๋าแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
Click ดูประวัติ
นายธวัชชัย พินิจสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : บริหารงานวิชาการ
12 : บริหารงานบุคคล
13 : บริหารงานกิจการนักเรียน
14 : งานแผนงานและงบประมาณ
15 : บริหารงานทั่วไป
16 : ฝ่ายปกครอง
17 : ฝ่ายอาคารสถานที่
18 : ครูห้องเรียนพิเศษ (IEC)
19 : ครูระดับปฐมวัย
20 : ครูระดับชั้นประถมศึกษา 1-3
21 : ครูระดับชั้นประถมศึกษา 4-6
22 : ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3
24 : ห้องเรียนคู่ขนาน
25 : ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
26 : คณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาประเภท (Buffer School)
โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053733626
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3