[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านเวียงพาน
เมนูหลัก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
e-Learning

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
 
แผนผังหน่วยงาน
ครูห้องเรียนพิเศษ (IEC)
Click ดูประวัติ
นางพิมพ์ปวี มาลัย
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางเพ็ญศรี ฉัตรวิลาวัณย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ(หัวหน้าห้องเรียน IEC)
Click ดูประวัติ
นางพวงประภา ออนสา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพัตรา บุตร์มี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
Click ดูประวัติ
นางสาวนิโลบล เบิกบาน
ครูปฏิบัติการ คศ.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
Click ดูประวัติ
นายบุญเลิศ เตจ๊ะมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษา 4/1
Click ดูประวัติ
นายณัฐพงษ์ อวดห้าว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
Click ดูประวัติ
Miss Geizy Valenzuela
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
Click ดูประวัติ
นางสาวดาริน จันผา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
Click ดูประวัติ
นายพันธชัย กันตี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
Click ดูประวัติ
Miss Ma Vanessa A.Garcia.
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
Click ดูประวัติ
นางณัชธิยา คำบุญเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
Click ดูประวัติ
นางสาวชิดชนก เกตุวงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
Click ดูประวัติ
นางสาวชัญญา จันต๊ะเวช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
Click ดูประวัติ
นางสาวศุทธินี ตาสว่าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
Click ดูประวัติ
นายอาทิตย์ วาเพชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชราภรณ์ ปินทรายมูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : บริหารงานวิชาการ
12 : บริหารงานบุคคล
13 : บริหารงานกิจการนักเรียน
14 : งานแผนงานและงบประมาณ
15 : บริหารงานทั่วไป
16 : ฝ่ายปกครอง
17 : ฝ่ายอาคารสถานที่
18 : ครูห้องเรียนพิเศษ (IEC)
19 : ครูระดับปฐมวัย
20 : ครูระดับชั้นประถมศึกษา 1-3
21 : ครูระดับชั้นประถมศึกษา 4-6
22 : ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3
24 : ห้องเรียนคู่ขนาน
25 : ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
26 : คณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาประเภท (Buffer School)
โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053733626
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3