[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านเวียงพาน
เมนูหลัก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
e-Learning

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
 
แผนผังหน่วยงาน
บริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายจักรพันธ์ ขันอุละ
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ (วิชาการมัธยมศึกษา)
Click ดูประวัติ
นางพรรณี ติ๊บพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าการศึกษาปฐมวัย (ครูประจำชั้นอนุบาล 1)
Click ดูประวัติ
นางพวงประภา ออนสา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
Click ดูประวัติ
นางธันวธู สีพรมติ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป(ครูประจำชั้น ม.3/3)
Click ดูประวัติ
นางทิพย์สุคนธ์ ศิริแสน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
Click ดูประวัติ
นางปิยรัตน์ ยอดสุวรรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
Click ดูประวัติ
นางสาววารีมาศ รุจิวรรธนะกุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
Click ดูประวัติ
นางอัมพิกา จันต๊ะคาด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
Click ดูประวัติ
นางสาวรุจิรา พรหมปัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
Click ดูประวัติ
นางสาวกชพรรณ กองคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
Click ดูประวัติ
นางพรพิชชา วงค์ใหญ่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
Click ดูประวัติ
นางสาวนิโลบล เบิกบาน
ครูปฏิบัติการ คศ.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
Click ดูประวัติ
นางสาวหทัยภัทร เทพสุรินทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
Click ดูประวัติ
นางสาวสาวินี อนุภักดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
Click ดูประวัติ
นางสาวอุรัสยา ชีพราหมณ์
ครูอัตราจ้างสอนภาษาพม่า
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
Click ดูประวัติ
นางสาวจิราวรรณ จีระยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
Click ดูประวัติ
นายนรินทร์ ที่ปรึกษา
ครูอัตราจ้างสอนคอมพิวเตอร์ ป.1-6
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : บริหารงานวิชาการ
12 : บริหารงานบุคคล
13 : บริหารงานกิจการนักเรียน
14 : งานแผนงานและงบประมาณ
15 : บริหารงานทั่วไป
16 : ฝ่ายปกครอง
17 : ฝ่ายอาคารสถานที่
18 : ครูห้องเรียนพิเศษ (IEC)
19 : ครูระดับปฐมวัย
20 : ครูระดับชั้นประถมศึกษา 1-3
21 : ครูระดับชั้นประถมศึกษา 4-6
22 : ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3
24 : ห้องเรียนคู่ขนาน
25 : ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
26 : คณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาประเภท (Buffer School)
โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053733626
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3