[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านเวียงพาน
เมนูหลัก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
e-Learning

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
แผนผังหน่วยงาน
ครูระดับชั้นประถมศึกษา 1-3
Click ดูประวัติ
นางสาวศรัณยา สายบัว
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายสมบัติ ชัยเรือน
ครูชำนาญการ
สอนพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
Click ดูประวัติ
นางทิพย์ธัญญา ชูรัตน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
Click ดูประวัติ
นางทิพย์สุคนธ์ ศิริแสน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
Click ดูประวัติ
นางสาวภัสสร ใจอินทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
Click ดูประวัติ
นางสาวพนิดา ก๋าแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริพร สามมุข
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
Click ดูประวัติ
นางสาวภูสุดา พรมปัญญา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
Click ดูประวัติ
นางสาวชัญญา จันต๊ะเวช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
Click ดูประวัติ
นางรวิสรา ปัญญาพฤกษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
Click ดูประวัติ
นายนรินทร์ ที่ปรึกษา
ครูอัตราจ้างสอนคอมพิวเตอร์ ป.1-6
Click ดูประวัติ
นางสาวศุทธินี ตาสว่าง
ครูปฏิบัติการ คศ.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : บริหารงานวิชาการ
12 : บริหารงานบุคคล
13 : บริหารงานกิจการนักเรียน
14 : งานแผนงานและงบประมาณ
15 : บริหารงานทั่วไป
16 : ฝ่ายปกครอง
17 : ฝ่ายอาคารสถานที่
18 : ครูห้องเรียนพิเศษ (IEC)
19 : ครูระดับปฐมวัย
20 : ครูระดับชั้นประถมศึกษา 1-3
21 : ครูระดับชั้นประถมศึกษา 4-6
22 : ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3
24 : ห้องเรียนคู่ขนาน
25 : ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
26 : คณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาประเภท (Buffer School)
โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053733626
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3