[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านเวียงพาน
เมนูหลัก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
e-Learning

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
 
แผนผังหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาประเภท (Buffer School)
Click ดูประวัติ
นายปุณณวิช เทพสุรินทร์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงพาน
Click ดูประวัติ
นางพิมพ์ปวี มาลัย
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายวงศ์ไทย บุดดี
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวศรัณยา สายบัว
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายจิระเกียรติ พรานเนื้อ
ที่ปรึกษา ศูนย์อาเซียนศึกษา
Click ดูประวัติ
นางอำพิน แสนต๊ะ
ที่ปรึกษา ศูนย์อาเซียนศึกษา
Click ดูประวัติ
นายอังคาร อยู่ลือ
ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 3
Click ดูประวัติ
นายจักรพันธ์ ขันอุละ
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ (วิชาการมัธยมศึกษา)
Click ดูประวัติ
นางธันวธู สีพรมติ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป(ครูประจำชั้น ม.3/3)
Click ดูประวัติ
นางณัชธิยา คำบุญเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพัตรา บุตร์มี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
Click ดูประวัติ
นางสาวจิราวรรณ จีระยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
Click ดูประวัติ
นางสาวรุจิรา พรหมปัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
Click ดูประวัติ
นางสาวชิดชนก เกตุวงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
Click ดูประวัติ
นางสาวศุทธินี ตาสว่าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
Click ดูประวัติ
นางสาวกานท์ชญา นิยมธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
Click ดูประวัติ
นายนรินทร์ ที่ปรึกษา
ครูอัตราจ้างสอนคอมพิวเตอร์ ป.1-6
Click ดูประวัติ
นายพันธชัย กันตี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
Click ดูประวัติ
นางสาวรวิวรรณ คำเงิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1 (IEC)
Click ดูประวัติ
นายธวัชชัย พินิจสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
Click ดูประวัติ
นางสาวหทัยภัทร เทพสุรินทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
Click ดูประวัติ
Miss Geizy Valenzuela
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
Click ดูประวัติ
นางสาวอุรัสยา ชีพราหมณ์
ครูอัตราจ้างสอนภาษาพม่า
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
Click ดูประวัติ
Miss Ma Vanessa A.Garcia.
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : บริหารงานวิชาการ
12 : บริหารงานบุคคล
13 : บริหารงานกิจการนักเรียน
14 : งานแผนงานและงบประมาณ
15 : บริหารงานทั่วไป
16 : ฝ่ายปกครอง
17 : ฝ่ายอาคารสถานที่
18 : ครูห้องเรียนพิเศษ (IEC)
19 : ครูระดับปฐมวัย
20 : ครูระดับชั้นประถมศึกษา 1-3
21 : ครูระดับชั้นประถมศึกษา 4-6
22 : ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3
24 : ห้องเรียนคู่ขนาน
25 : ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
26 : คณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาประเภท (Buffer School)
โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053733626
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3